این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
پوستر کارگاه های آموزشی
صفحه اصلی > سخنرانی کلیدی
.: سخنرانی کلیدی

  • فیزیولوژی ورزشی : دکتر گائینی، دکتر خسرو ابراهیم
  • رفتار حرکتی : دکتر واعظ موسوی، دکتر صابری کاخکی
  • آسیب شناسی ورزشی : دکتر علیزاده، دکتر صاحب الزمانی
  • بیومکانیک ورزشی :دکتر حیدر صادقی
  • مدیریت ورزشی : دکتر سجادی، دکتر حمیدی