این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
پوستر کارگاه های آموزشی
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام تا تاریخ 20 آذر شامل : 

 اساتید و هیات علمی : 2،000،000 ریال

دانش آموختگان : 1،300،000 ریال 

دانشجو : 900،000 ریال 

شرکت کننده عادی بدون مقاله : 800،000 ریال 

مقاله دوم به بعد : 600،000 ریال 

بعد از تاریخ مذکور 500،000 ریال به وجه اول اضافه می گردد.