این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
پوستر کارگاه های آموزشی
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


تاریخ  همایش 7-8 دی ماه .

آخرین تاریخ ارسال مقالات تا 15 آذر ماه.

آخرین تاریخ واریز وجه و  ثبت نام نهایی 20 آذر ماه. 

واریز وجه بعد از تاریخ  20 آذر مبلغ 500،000 هزار ریال به مبلغ ثبت نام اضافه می گردد.