این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
پوستر کارگاه های آموزشی
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

شورای سیاستگذاری همایش
کمیته روابط عمومی(دکتر عبدالهی)
دبیرخانه همایش(دکتر کورش فرد)
دبیر علمی(دکتر دریانوش )
کمیته داوری
مدیریت و روانشناسی ورزشی (دکتر چهارده چریک، دکتر نعمتی)
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و بیومکانیک(دکتر کورش فرد)
رفتار حرکتی (دکتر پسند و دکتر رستمی)
فیزیولوژی ورزشی (دکتر ثالثی و دکتر کوشکی)
دبیر اجرایی(دکتر ناظم زادگان )
کمیته تدارکات (دکتر فلاحی)
کمیته پذیرش (دکتر فلاحی)
کمیته اداری مالی (خانم آسایشیان)
کمیته فرهنگی(دکتر همتی نفر)
کمیته تشریفات (دکتر همتی نفر)